AVG, Privacy & Cookie policy

Als eigenaren van Verloskundig Centrum Leeuwarden hechten wij veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit privacyreglement willen wij jou heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Waar ik staat kun je vanaf hier lezen als “wij” en/of als “Verloskundig Centrum Leeuwarden”.

Zorgvuldig ga ik om met persoonsgegevens. Ik doe mijn uiterste best om jouw privacy te waarborgen en houd mij aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat: – ik jouw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt (deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacyreglement); – verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; – ik jou om uitdrukkelijke toestemming zal vragen als ik deze nodig heb voor de verwerking van jouw persoonsgegevens; – ik passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen, zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is; – ik geen persoonsgegevens door zal geven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; – ik op de hoogte ben van jouw rechten als het om jouw persoonsgegevens gaat, ik jou hierop zal wijzen mocht dit nodig zijn en deze zal respecteren. Als praktijk ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als je na het doorlezen van dit privacyreglement vragen hebt, hierover of in algemenere zin, of contact met mij op wilt nemen, schroom dan niet. Mijn contactgegevens staan onderaan dit document.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN CLIËNTEN

Persoonsgegevens van jou als cliënt(e) worden door mij verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen: – administratieve doeleinden; – het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: – de behandelovereenkomst. Voor de bovenstaande doelstellingen kan ik de volgende persoonsgegevens van jou vragen: – voornaam; – tussenvoegsel; – achternaam; – telefoonnummer;

PRIVACYREGLEMENT

2 – e-mailadres; – geslacht – gegevens over jouw gezondheid. – naam van jouw huisarts; – BSN-nummer. De persoonsgegevens die nodig zijn voor deze doeleinden worden door mij opgeslagen in een goed beveiligd softwareprogramma, die voldoet aan alle normen van de NEN 7510. Dit is een door het Nederlands Normalisatie-instituut ontwikkelde norm voor informatiebeveiliging voor de zorgsector in Nederland. Hieronder wordt verstaan: “Het waarborgen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van alle informatie die benodigd is om patiënten verantwoorde zorg te kunnen bieden.” Dit zal zijn gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar.

HET GEBRUIK VAN COOKIES OP DE WEBSITE

Zodra je op mijn website komt, worden er functionele en analytische cookies geplaatst. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij jouw eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De website gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Bij je eerste bezoek aan de website word je geïnformeerd over deze cookies en wordt jouw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Cookies bevatten geen informatie aan de hand waarvan jouw persoonlijke identiteit kan worden vastgesteld, maar de persoonsgegevens die worden opgeslagen, kunnen wel worden gekoppeld aan de informatie die staat opgeslagen in en die is verkregen door cookies. Er wordt ook gebruik gemaakt van een tool met de naam ‘Google Analytics’ om informatie te verzamelen over jouw gebruik van de website. Google Analytics verzamelt informatie over hoe vaak gebruikers naar de website toe gaan, welke pagina’s ze dan bezoeken, enzovoort. De informatie die ik van Google Analytics krijg, gebruik ik om de website te verbeteren. Google Analytics verzamelt jouw IP-adres op de dag dat je sites bezoekt, in plaats van je naam of andere informatie die kan worden gebruikt om je identiteit vast te stellen. De informatie die met behulp van Google Analytics worden verzameld, worden niet gecombineerd met persoonsgegevens. De mogelijkheid die Google heeft voor het gebruiken en delen van de informatie die Google Analytics over jouw bezoeken aan deze website heeft verzameld, wordt beperkt door de Gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en het Privacybeleid van Google.

PRIVACYREGLEMENT

3 VERSTREKKING AAN DERDEN De gegevens die je aan mij geeft, kan ik aan derde partijen verstrekken, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Ik zal nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval ben ik verplicht mijn medewerking te verlenen en de benodigde gegevens af te geven. De zwijgplicht kan ook doorbroken worden wanneer jouw gezondheid ernstig in gevaar is gekomen of die van een derde. Daarnaast kan ik persoonsgegevens delen met derden indien jij mij hier schriftelijk toestemming voor geeft.

BINNEN DE EU

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

MINDERJARIGEN

Ik verwerk alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

MARKETING

Jouw persoonsgegevens, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer, enzovoort, kunnen gebruikt worden om jou reclamemateriaal aan te kunnen bieden dat betrekking heeft op het aanbod van diensten waarvan ik denk dat je er wellicht in bent geïnteresseerd. Uit respect voor jouw recht op privacy wordt je altijd de mogelijkheid geboden om aan te geven dat je in de toekomst geen reclamemateriaal meer wilt ontvangen. Als je je afmeldt, worden jouw emailadres of woonadres geschrapt uit de reclamelijst. Let op: zelfs als je je hebt uitgeschreven voor reclamemails, kan ik je andere belangrijke emailberichten sturen waarvoor je niet de mogelijkheid hebt om je uit te schrijven. Hierbij kan het gaan om administratieve mededelingen.

PRIVACYREGLEMENT

4 BEWAARTERMIJN Ik bewaar persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of op grond van de wet vereist is.

BEVEILIGING

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen: – alle personen die namens Verloskundig Centrum Leeuwarden van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan; – ik hanteer een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al mijn systemen; – papieren met jouw persoonsgegevens heb ik opgeborgen achter slot en grendel.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

Als je mij toestemming hebt gegeven om jouw persoonsgegevens te verwerken, dan heb je altijd het recht om deze toestemming weer in te trekken. Je kunt een kopie van jouw dossier bij mij opvragen. Ik kan je vragen om je te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan jouw verzoek. Als cliënt(e) heb je de volgende rechten: • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden. • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad). • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn. • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van je medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven. • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan jouw dossier. • Het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van je gegevens te verzetten. Als je gebruik wilt maken van je rechten, dan kun je dit mondeling kenbaar maken, maar je zult dit ook met een schriftelijk schrijven of per e-mail moeten bevestigen. Jouw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, een curator of mentor).

PRIVACYREGLEMENT

5 KLACHTEN Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan hoop ik dat je hierover direct contact met mij opneemt. Komen wij er samen niet uit, dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

VRAGEN

Als je naar aanleiding van dit privacyreglement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan gerust contact met mij op.

Cookie beleid

Verhuizen? Meld je nu bij ons aan.

Wat leuk dat je kiest voor ons en onze praktijk! We nemen binnen twee werkdagen contact met je op nadat je het formulier aan ons hebt verzonden.
  Je gaat akkoord met onze privacy policy, AVG en het verzenden van persoonlijke gegevens per internet.
  * Indien van toepassing

  Afspraak anticonceptie?

  Bedankt dat we je mogen helpen bij de keuze en eventuele plaatsing van je anticonceptie. We nemen binnen twee werkdagen contact met je op nadat je het formulier aan ons hebt verzonden.

   


   Je gaat akkoord met onze privacy policy, AVG en het verzenden van persoonlijke gegevens per internet.
   * Indien van toepassing

   Kom in contact met ons

   Ons adres en onze contactgegevens zijn:

   Verloskundig Centrum Leeuwarden

   Raadhuisstraat 2

   8932 GX Leeuwarden

   www.verloskundigcentrumleeuwarden.nl

   info@verloskundigcentrumleeuwarden.nl

   Praktijknummer: 058-2300020

   Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 13:00 uur tot 16:00.

   Spoednummer: 058-2300333

   Bereikbaar 24 uur per dag, 7 dagen per week.