AVG, Privacy & Cookie policy

VERKLARING DOCUMENT
Beste cliënt/klant, dit document bevat alle informatie die noodzakelijk is voor een webwinkel zoals die van verloskundigcentrumleeuwarden.nl

Dit document begint met informatie over “retourneren & garantie” en vervolgt naar onze “disclaimer” en informatie over de “klachtenservice”. Het laatste deel gaat over onze “algemene voorwaarden”. Naast bovengenoemde valt de webwinkel onder onze AVG, Privacy policy en Cookie policy.

Indien u vragen heeft dan horen wij deze graag.

Met vriendelijke groet,

Tianda, Amanda & Lotte

 

RETOUREN & GARANTIE
Retouren
Retourneren kunt u altijd, mits binnen 14 dagen, doen. uitgesloten van retouren zijn voedingssupplementen die al geopend zijn.

Retourneren is uiteraard enkel mogelijk voor producten die met alle geleverde toebehoren en, indien redelijkerwijze mogelijk, in originele staat en verpakking aan ons teruggestuurd worden.

U betaald zelf de verzendkosten bij PostNL waar u het pakket naar ons toe verstuurd. Na ontvangst van het pakket zullen wij het betaalde bedrag dat u aan ons betaald heeft, minus de PostNL verzendkosten, terugstorten op uw rekening.

Garantie
Garantie heeft u enkel op producten indien dit nadrukkelijk bij het product in de webshop vermeld staat. Uiteraard mag u, ook bij producten waar geen garantiebepaling aanwezig is, verwachten waarvoor het gemaakt is. Is iets niet naar uw wens? Dan vragen wij u om contact met ons op te nemen voor overleg via: info@verloskundigcentrumleeuwarden.nl

LEVERTIJDEN
Bij het Verloskundig Centrum Leeuwarden vinden we het belangrijk dat u uw bestelling snel geleverd krijgt. Daarom versturen wij meermalen per week de bestelde pakketten met PostNL op. Dit doen wij op werkdagen. Besteld u bij ons dan hebt u veelal uw pakket binnen één tot twee werkdagen in huis of op de locatie waar u het wenst te laten bezorgen. Dit geldt voor al onze producten die:

 • op voorraad zijn bij ons in het magazijn.
 • u afrekent met iDeal.
 • vervoerd worden met PostNL.
 • Woont u dicht bij onze verloskundige praktijk? Dan is afhalen ook mogelijkheid uiteraard, dit kunt u opgeven tijdens het afreken proces.

Om ervoor te zorgen dat producten niet alleen snel maar ook in goede staat bij u aankomen verpakken wij alle artikelen, en zeker de kwetsbare en grotere artikelen, met grote zorgvuldigheid. Mochten we onverhoopt iets niet meer op voorraad hebben dan nemen we altijd contact met u op om te overleggen wat u wenst te doen met uw bestelling en/of het missende artikel.

Hebt u bij ons besteld? Geweldig!

Na ontvangst van uw bestelling versturen we u een e-mail met daarin de orderbevestiging.

 

DISCLAIMER

Gebruik van informatie
Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden  niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

 

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden  en de gebruiker van de website ontstaan.

 

E-mail
Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden  garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden  te corresponderen, accepteert u dit risico.

 

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden  heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden  aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

 

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden  zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden  daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

 

KLACHTENSERVICE WEBWINKEL

Soms kan het voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We vragen u om uw klacht eerst bij ons kenbaar te maken door ons te mailen op info@verloskundigcentrumleeuwarden.nl We zullen er alles aan doen om samen met u tot een passende oplossing te komen.

 

Leidt dit uw inziens niet tot een acceptabele oplossing dan is het sinds 15 februari 2016 mogelijk, voor u als consument binnen de EU, om uw klacht aan te melden bij het ODR platform van de Europese Commissie. Het ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr Let wel dat uw klacht nog niet elders in behandeling is, want enkel als uw klacht nog nergens in behandeling is, staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Definities

 1. Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden: Gevestigd te Leeuwarden onder KvK nr. 75941678
 2. Klant: degene met wie Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Prijzen

 1. Alle prijzen die Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen op die Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

 

Monsters/modellen 

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

 

Betalingen en betalingstermijn

Producten worden direct afgerekend in de winkel.

 

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden te betalen.

 

Recht van reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is  Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

 

Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
 • het product niet is gebruikt
 • het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
 • het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
 • het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
 • de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
 • het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
 • het product geen los tijdschrift of losse krant is
 • het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
 • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 1. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
  • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
  • zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
  • zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
  • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 2. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@verloskundigcentrumleeuwarden.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden, mcnawhop.nl, kan worden gedownload.
 3. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwardens, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
 4. De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden indien de volledige bestelling wordt geretourneerd.
 5. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden heeft geretourneerd.

 

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

Retentierecht 

 1. Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwardens.
 3. Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

 

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden te verrekenen met een vordering op Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden.

 

Eigendomsvoorbehoud

 1. Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden op grond van wat voor met Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

 

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden kan tegenwerpen.

 

Levertijd

 1. De door Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

 

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

 

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden, bij gebreke waarvan Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 

Bewaring

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

 

Garantie

 1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Ruilen

 1. Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 • ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur
 • het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes
 • het product is nog niet gebruikt
 1. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen en voedingssupplementen kunnen niet worden geruild.

 

 

Vrijwaring

De klant vrijwaart Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden geleverde producten en/of diensten.

 

Klachten

 1. De klant dient een door Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden verschuldigd zijn.

 

Aansprakelijkheid Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden

 1. Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden in verzuim is.
 3. Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden kan worden toegerekend in een van de wil van Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

 

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Maatschap Verloskundig Centrum Leeuwarden is gevestigd/ praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Op het gebruik van deze website (www.mcnashop.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

 

 

Cookie beleid

Verhuizen? Meld je nu bij ons aan.

Wat leuk dat je kiest voor ons en onze praktijk! We nemen binnen twee werkdagen contact met je op nadat je het formulier aan ons hebt verzonden.
  Je gaat akkoord met onze privacy policy, AVG en het verzenden van persoonlijke gegevens per internet.
  * Indien van toepassing

  Afspraak anticonceptie?

  Bedankt dat we je mogen helpen bij de keuze en eventuele plaatsing van je anticonceptie. We nemen binnen twee werkdagen contact met je op nadat je het formulier aan ons hebt verzonden.

   


   Je gaat akkoord met onze privacy policy, AVG en het verzenden van persoonlijke gegevens per internet.
   * Indien van toepassing

   Kom in contact met ons

   Ons adres en onze contactgegevens zijn:

   Verloskundig Centrum Leeuwarden

   Raadhuisstraat 2

   8932 GX Leeuwarden

   www.verloskundigcentrumleeuwarden.nl

   info@verloskundigcentrumleeuwarden.nl

   Praktijknummer: 058-2300020

   Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 13:00 uur tot 16:00.

   Spoednummer: 058-2300333

   Bereikbaar 24 uur per dag, 7 dagen per week.